Câu hỏi:

27/07/2020 585

Bình nói: “a + b = b + a”. Đúng hay sai?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Nên : “a+b=b+a”.

Vậy Bình nói đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm y biết: 248 × 145 + 1900:100 = 1900:100 + 248 × y

Xem đáp án » 27/07/2020 670

Câu 2:

Tí nói “4824 + 3579 = 3579 + 4824”. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 27/07/2020 352

Câu 3:

Kéo thả số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án » 27/07/2020 313

Câu 4:

Cho biểu thức: 375 +28. Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng biểu thức đã cho?

Xem đáp án » 27/07/2020 311

Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

126 + 357 = 357 + ...

Xem đáp án » 27/07/2020 285

Câu 6:

5269 + 2017 ... 2017 + 5962 

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 27/07/2020 248

Bình luận


Bình luận