Câu hỏi:

06/08/2020 700

Chuyển các động từ nguyên thể sau sang dạng V-ing

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Thêm –ingGoing, playing, studying, watching, laying, reading, looking, listening, enjoying, doing, collecting, singing, buying.
Bỏ –e thêm –ingHaving, riding, dancing, taking, writing, believing.
Chuyển –ie thành -yingDying, lying.
Gấp đôi phụ âmCutting, beginning, swimming, clapping, skipping, running, sitting.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

_______________________________________________________________?

She likes collecting stamps.

Xem đáp án » 06/08/2020 2,095

Câu 2:

Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

_______________________________________________________________?

 

Yes, I can ride a bike.

Xem đáp án » 06/08/2020 1,620

Câu 3:

Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

likes/ He/ so/ comic/ reading/ much/ books

Xem đáp án » 06/08/2020 1,400

Câu 4:

Fill in the blank

are  takes     is       do      running

What       hobby           Does

______________ he like playing chess?

Xem đáp án » 06/08/2020 1,139

Câu 5:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

Taking/ is/ hobby/ photographs/ my.

Xem đáp án » 06/08/2020 936

Câu 6:

Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

_______________________________________________________________?

My school is in Nguyen Hue street.

Xem đáp án » 06/08/2020 437

Bình luận


Bình luận