Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 có đáp án

  • 1035 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chuyển các động từ nguyên thể sau sang dạng V-ing

Xem đáp án
Thêm –ingGoing, playing, studying, watching, laying, reading, looking, listening, enjoying, doing, collecting, singing, buying.
Bỏ –e thêm –ingHaving, riding, dancing, taking, writing, believing.
Chuyển –ie thành -yingDying, lying.
Gấp đôi phụ âmCutting, beginning, swimming, clapping, skipping, running, sitting.

Câu 2:

Chọn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Chọn từ khác loại

 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chọn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Chọn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận