Câu hỏi:

07/08/2020 269

Điền các động từ sau vào chỗ trống và chia ở dạng thức thích hợp

 

watchmakelistenplay
dobuypaintsing

I am___________________ to music.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

listening

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

He’s reading a book _____________ the classroom

Xem đáp án » 07/08/2020 1,015

Câu 2:

_____________ are the pupils doing in the classroom?

Xem đáp án » 07/08/2020 544

Câu 3:

He’s making _____________ kite now.

Xem đáp án » 07/08/2020 503

Câu 4:

Điền các động từ sau vào chỗ trống và chia ở dạng thức thích hợp

watchmakelistenplay
dobuypaintsing

What are you _____________ now?

Xem đáp án » 07/08/2020 488

Câu 5:

Nhìn vào tranh và đặt các câu về các hoạt động bạn nữ đang làm

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 có đáp án

 

Xem đáp án » 07/08/2020 383

Câu 6:

We are doing exercise in the school _____________.

Xem đáp án » 07/08/2020 323

Câu 7:

Điền các động từ sau vào chỗ trống và chia ở dạng thức thích hợp

watchmakelistenplay
dobuypaintsing

They are ___________________ some pictures at present

Xem đáp án » 07/08/2020 320

Bình luận


Bình luận