Câu hỏi:

07/08/2020 378

Nhìn vào tranh và đặt các câu về các hoạt động bạn nữ đang làm

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 có đáp án

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. She is sleeping.

2. She is brushing her teeth.

3. She is eating.

4. She is reading a comic book.

5. She is drawing.

6. She is playing tennis.

7. She is playing with her doll.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

He’s reading a book _____________ the classroom

Xem đáp án » 07/08/2020 1,001

Câu 2:

_____________ are the pupils doing in the classroom?

Xem đáp án » 07/08/2020 544

Câu 3:

He’s making _____________ kite now.

Xem đáp án » 07/08/2020 503

Câu 4:

Điền các động từ sau vào chỗ trống và chia ở dạng thức thích hợp

watchmakelistenplay
dobuypaintsing

What are you _____________ now?

Xem đáp án » 07/08/2020 485

Câu 5:

We are doing exercise in the school _____________.

Xem đáp án » 07/08/2020 322

Câu 6:

Điền các động từ sau vào chỗ trống và chia ở dạng thức thích hợp

watchmakelistenplay
dobuypaintsing

They are ___________________ some pictures at present

Xem đáp án » 07/08/2020 319

Bình luận


Bình luận