Câu hỏi:

08/08/2020 353

Odd one out

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp các từ sau thành câu hàn chỉnh

/phone/ is/ number/ What/ her/?

Xem đáp án » 08/08/2020 729

Câu 2:

Sắp xếp các từ sau thành câu hàn chỉnh

speak/ to/ I/ Sally/ May/ please?

Xem đáp án » 08/08/2020 449

Câu 3:

Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu sau

like    Would    What     for    number    is    speak     go

____________ is your mother’s phone number?

Xem đáp án » 08/08/2020 256

Câu 4:

Write the phone number based on the given words

1. Oh six two four double nine double two     ___________

Xem đáp án » 08/08/2020 256

Câu 5:

Sắp xếp các từ sau thành câu hàn chỉnh

for/ like/ go/ you/ to/ Would/ a/ walk?

Xem đáp án » 08/08/2020 243

Câu 6:

Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng

6. KSPAE ____________

Xem đáp án » 08/08/2020 240

Bình luận


Bình luận