Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 có đáp án

  • 801 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận