Câu hỏi:

10/08/2020 706

Hello, I (1) _______ Loan, I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My (3) _______ number is 8562364. I often talk (4) _______ my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November. Minh is (6) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot and then go with her (8) _______ Minh’s house.

Question 1

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Xin chào, tôi là Loan. Tôi sống cùng bố mẹ ở TP.HCM. Số điện thoại của tôi là 8562364. Tôi thường nói chuyện với bạn bè qua điện thoại. Bây giờ tôi đang gọi điện nói chuyện với Hoa về bữa tiệc sinh nhật của Minh vào 15/11. Minh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật vào chiều nay và tôi đang lên kế hoạch với Hoa về món quà sẽ tặng cho cậu ấy. Tôi cũng muốn cô ấy đợi tôi ở nhà và tôi sẽ đi bộ đến đó, sau đó chúng tôi sẽ cùng đến nhà Minh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối cột A với cột B phù hợp

AB

1. Would you like some lemonade?

2. Does Tom like bread?

3. What is her favourite drink?

4. Are you hungry now?

5. Do they like mineral water?

6. What would you like to drink?

a. Yes, they do.

b. She likes chicken.

c. No, thanks.

d. Yes, I am.

e. I’d like some coffee.

f. No, he doesn’t.

Xem đáp án » 07/08/2020 1,702

Câu 2:

Choose a suitable word to fill in each blank

Aquarium - types - colorful - was - turtles - poster - it - her - aquarium - remembered

 

Diem Hang and her family went to Tri Nguyen (1).................... in Nha Trang. They saw sharks, dolphins and (2)..................................... They saw many different (3)................................ of fish. Diem Hang thought the (4)............................ little fish were the most beautiful.

There (5).......................... a souvenir shop near the exit of the aquarium. Diem Hang’s father bought (6).......................... a cap. It had a picture of a shark on (7)................................. She wore the cap all day. Her mother bought a (8)............................. She put it on the wall at home.

After their visit to the (9).................., the family went to a food stall for lunch. Diem Hang did not eat fish. She (10).................... the beautiful fish in the aquarium.

Question 1

Xem đáp án » 10/08/2020 1,518

Câu 3:

Hello, I (1) _______ Loan, I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My (3) _______ number is 8562364. I often talk (4) _______ my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November. Minh is (6) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot and then go with her (8) _______ Minh’s house.

Question 4

Xem đáp án » 10/08/2020 1,212

Câu 4:

Choose a suitable word to fill in each blank

Aquarium - types - colorful - was - turtles - poster - it - her - aquarium - remembered

 

Diem Hang and her family went to Tri Nguyen (1).................... in Nha Trang. They saw sharks, dolphins and (2)..................................... They saw many different (3)................................ of fish. Diem Hang thought the (4)............................ little fish were the most beautiful.

There (5).......................... a souvenir shop near the exit of the aquarium. Diem Hang’s father bought (6).......................... a cap. It had a picture of a shark on (7)................................. She wore the cap all day. Her mother bought a (8)............................. She put it on the wall at home.

After their visit to the (9).................., the family went to a food stall for lunch. Diem Hang did not eat fish. She (10).................... the beautiful fish in the aquarium.

Question 5

Xem đáp án » 10/08/2020 1,041

Câu 5:

Hello, I (1) _______ Loan, I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My (3) _______ number is 8562364. I often talk (4) _______ my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November. Minh is (6) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot and then go with her (8) _______ Minh’s house.

Question 5

Xem đáp án » 10/08/2020 758

Câu 6:

hoose a suitable word to fill in each blank

Aquarium - types - colorful - was - turtles - poster - it - her - aquarium - remembered

 

Diem Hang and her family went to Tri Nguyen (1).................... in Nha Trang. They saw sharks, dolphins and (2)..................................... They saw many different (3)................................ of fish. Diem Hang thought the (4)............................ little fish were the most beautiful.

There (5).......................... a souvenir shop near the exit of the aquarium. Diem Hang’s father bought (6).......................... a cap. It had a picture of a shark on (7)................................. She wore the cap all day. Her mother bought a (8)............................. She put it on the wall at home.

After their visit to the (9).................., the family went to a food stall for lunch. Diem Hang did not eat fish. She (10).................... the beautiful fish in the aquarium.

Question 10

Xem đáp án » 10/08/2020 713

Bình luận


Bình luận