Câu hỏi:

10/08/2020 1,517

Choose a suitable word to fill in each blank

Aquarium - types - colorful - was - turtles - poster - it - her - aquarium - remembered

 

Diem Hang and her family went to Tri Nguyen (1).................... in Nha Trang. They saw sharks, dolphins and (2)..................................... They saw many different (3)................................ of fish. Diem Hang thought the (4)............................ little fish were the most beautiful.

There (5).......................... a souvenir shop near the exit of the aquarium. Diem Hang’s father bought (6).......................... a cap. It had a picture of a shark on (7)................................. She wore the cap all day. Her mother bought a (8)............................. She put it on the wall at home.

After their visit to the (9).................., the family went to a food stall for lunch. Diem Hang did not eat fish. She (10).................... the beautiful fish in the aquarium.

Question 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: aquarium

Liz và bố mẹ đã đến Thủy cung Tri Nguyễn ở Nha Trang. Họ nhìn thấy cá mập, cá heo và rùa. Họ đã nhìn thấy nhiều loại cá khác nhau. Liz nghĩ rằng những con cá nhỏ đầy màu sắc là đẹp nhất.

Có một cửa hàng lưu niệm gần lối ra của bể cá. Ông Robinson đã mua liz một cái mũ. nó có hình một con cá heo trên đó. Liz đội mũ cả ngày. Bà. Robinson đã mua một tấm áp phích. Cô ấy đặt nó trên tường ở nhà.

 

Sau chuyến thăm thủy cung của họ, Robinson đã đi đến một gian hàng thực phẩm cho bữa trưa. Ông bà. Robinson ăn cá và cua. Liz nhìn con cá. Cô nhớ những con cá xinh đẹp trong bể cá. Cô ăn mì thay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối cột A với cột B phù hợp

AB

1. Would you like some lemonade?

2. Does Tom like bread?

3. What is her favourite drink?

4. Are you hungry now?

5. Do they like mineral water?

6. What would you like to drink?

a. Yes, they do.

b. She likes chicken.

c. No, thanks.

d. Yes, I am.

e. I’d like some coffee.

f. No, he doesn’t.

Xem đáp án » 07/08/2020 1,698

Câu 2:

Hello, I (1) _______ Loan, I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My (3) _______ number is 8562364. I often talk (4) _______ my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November. Minh is (6) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot and then go with her (8) _______ Minh’s house.

Question 4

Xem đáp án » 10/08/2020 1,211

Câu 3:

Choose a suitable word to fill in each blank

Aquarium - types - colorful - was - turtles - poster - it - her - aquarium - remembered

 

Diem Hang and her family went to Tri Nguyen (1).................... in Nha Trang. They saw sharks, dolphins and (2)..................................... They saw many different (3)................................ of fish. Diem Hang thought the (4)............................ little fish were the most beautiful.

There (5).......................... a souvenir shop near the exit of the aquarium. Diem Hang’s father bought (6).......................... a cap. It had a picture of a shark on (7)................................. She wore the cap all day. Her mother bought a (8)............................. She put it on the wall at home.

After their visit to the (9).................., the family went to a food stall for lunch. Diem Hang did not eat fish. She (10).................... the beautiful fish in the aquarium.

Question 5

Xem đáp án » 10/08/2020 1,039

Câu 4:

Hello, I (1) _______ Loan, I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My (3) _______ number is 8562364. I often talk (4) _______ my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November. Minh is (6) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot and then go with her (8) _______ Minh’s house.

Question 5

Xem đáp án » 10/08/2020 757

Câu 5:

hoose a suitable word to fill in each blank

Aquarium - types - colorful - was - turtles - poster - it - her - aquarium - remembered

 

Diem Hang and her family went to Tri Nguyen (1).................... in Nha Trang. They saw sharks, dolphins and (2)..................................... They saw many different (3)................................ of fish. Diem Hang thought the (4)............................ little fish were the most beautiful.

There (5).......................... a souvenir shop near the exit of the aquarium. Diem Hang’s father bought (6).......................... a cap. It had a picture of a shark on (7)................................. She wore the cap all day. Her mother bought a (8)............................. She put it on the wall at home.

After their visit to the (9).................., the family went to a food stall for lunch. Diem Hang did not eat fish. She (10).................... the beautiful fish in the aquarium.

Question 10

Xem đáp án » 10/08/2020 710

Câu 6:

Hello, I (1) _______ Loan, I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My (3) _______ number is 8562364. I often talk (4) _______ my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November. Minh is (6) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot and then go with her (8) _______ Minh’s house.

Question 1

Xem đáp án » 10/08/2020 705

Bình luận


Bình luận