Câu hỏi:

23/08/2020 38,609

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Xem đáp án » 23/08/2020 82,048

Câu 2:

Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon

Xem đáp án » 23/08/2020 40,090

Câu 3:

Chất nào sau đây không thuộc loại chất hữu cơ

Xem đáp án » 23/08/2020 11,736

Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 23/08/2020 4,714

Câu 5:

Trong các chất sau: CH4, CO, C2H6, K2CO3, C2H5ONa có

Xem đáp án » 23/08/2020 804

Câu 6:

Chọn câu đúng trong các câu sau

Xem đáp án » 23/08/2020 478

Bình luận


Bình luận