Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 34 (có đáp án): Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  • 1315 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận