Câu hỏi:

27/08/2020 2,900

Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp lâu dài nào được coi quan trọng nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Để giải quyết căn bản nạn đói, tăng gia sản xuất là biện pháp hàng đầu và có tính chất lâu dài. Để khuyến khích sản xuất, chính quyền cách mạng đã ra lệnh bãi bỏ các thứ thuế vô lý; tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại ruộng đất công một cách công bằng, dân chủ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc giải quyết nạn dốt của chính phủ sau cách mạng tháng Tám (1945) đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay là

Xem đáp án » 27/08/2020 740

Câu 2:

“Khẳng định chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, nền móng của chế độ mới đã được xây dựng” là ý nghĩa lịch sử của sự kiện nào?

Xem đáp án » 27/08/2020 735

Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Tổng tuyển cử 6/1/1946?

Xem đáp án » 27/08/2020 729

Câu 4:

Đâu không phải là nội dung của phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-3-1946)

Xem đáp án » 27/08/2020 625

Câu 5:

Để đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, việc đầu tiên Đảng ta thực hiện sau cách mạng tháng Tám 1945 là

Xem đáp án » 27/08/2020 538

Câu 6:

Đâu không phải là ý nghĩa của việc giải quyết những khó khăn về kinh tế- tài chính- văn hóa ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945

Xem đáp án » 27/08/2020 498

Bình luận


Bình luận