Câu hỏi:

28/08/2020 10,972

Cho valin lần lượt tác dụng với các chất sau: Br2, CH3OH/HCl, NaOH, CH3COOH, valin, HCl, Na, NaCl, HNO2. Số phản ứng xảy ra là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Valin là α-amino axit no, mạch hở, 1 chức COOH và 1 chức NH2

+ phản ứng ở nhóm COOH : CH3OH/HCl, NaOH, CH3COOH, Na

+ phản ứng ở nhóm NH2 : HCl, HNO2

+ phản ứng ở cả 2 nhóm : valin

→ có 7 phản ứng

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glyxin tác dụng với ancol etylic ở nhiệt độ thích hợp thu được chất có CTPT là

Xem đáp án » 28/08/2020 10,547

Câu 2:

Khi trùng ngưng alanin ta thu được loại polime có công thức là

Xem đáp án » 29/08/2020 8,775

Câu 3:

Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 28/08/2020 4,994

Câu 4:

Alanin tác dụng với ancol etylic ở nhiệt độ thích hợp thu được chất có CTPT là

Xem đáp án » 28/08/2020 4,794

Câu 5:

Glyxin không tác dụng với

Xem đáp án » 28/08/2020 4,321

Câu 6:

Este A được điều chế từ amino axit B và ancol metylic. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 1,12 lít N2 (đktc); 13,2 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Biết tỉ khối của A so với H2 là 44,5. CTCT của A là

Xem đáp án » 29/08/2020 2,960

Bình luận


Bình luận