Câu hỏi:

29/08/2020 465

 

Put one of the words in the box into each blank.

 

 

Question 1. I do                 with my friend, Vy.

 

Question 2. Duy plays                  for the school team.

 

Question 3. All the                 at my new school are interesting.

 

Question 4. They are interested in sports. They do                .

 

Question 5. I study Maths, English and                 on Mondays

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. I do _______ with my friend, Vy.

Cụm từ: do homework (làm bài tập về nhà)

=> I do homework with my friend, Vy.

Tạm dịch: Tôi làm bài tập về nhà với bạn tôi, Vy.

 2. Duy plays ________ for the school team.

Cụm từ: play football (chơi bóng đá)

=> Duy plays football for the school team.

Tạm dịch: Duy chơi bóng đá cho đội bóng của trường.

 3. All the _______ at my new school are interesting.

Động từ to be chia ở số nhiều (are) hỗ cần điền là một danh từ số nhiều => lessons

=> All the lessons at my new school are interesting.

Tạm dịch: Tất cả các bài học ở trường mới của tôi đều thú vị.

 4. They are interested in sports. They do ______.

Cụm từ do judo (tập judo)

=> They are interested in sports. They do judo

 Tạm dịch: Họ quan tâm đến thể thao. Họ tập judo

5. I study Maths, English and _______ on Mondays.

Trong một chuỗi liệt kê, các từ có chung loại từ, loại nghĩa. Maths (toán), English (tiếng Anh) là tên 2 môn học.

=> Chỗ cần điền là một môn học => Science (khoa học)

=> I study Maths, English and Science on Mondays.

Tạm dịch: Tôi học Toán, tiếng Anh và Khoa học vào thứ Hai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences.

She is very                  on the painting pictures. (CREATE)

Xem đáp án » 29/08/2020 2,320

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence. My friends do  _______ to protect themselves.

Xem đáp án » 29/08/2020 597

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence. I stick new words on the wall to learn ______.

Xem đáp án » 29/08/2020 536

Câu 4:

Choose the best answer.

We play ………….. at break time.

Xem đáp án » 29/08/2020 513

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence. Everyday, I ride my ______ to school.

Xem đáp án » 29/08/2020 315

Câu 6:

Choose the best answer to complete the sentence.  At lunchtime, you can ________ lunch in the school canteen.

Xem đáp án » 29/08/2020 314

Bình luận


Bình luận