Câu hỏi:

30/08/2020 11,515

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

What he has done to me_______.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động với động từ khuyết thiếu.

Dịch: Những gì anh ta làm với tôi không thể dung thứ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

She suggests __________ in the beach.

Xem đáp án » 31/08/2020 5,707

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

____students required to wear uniforms at all times?

Xem đáp án » 30/08/2020 1,175

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I gave up the job ________ the attractive salary.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,025

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Are you interested __________ travelling around Vietnam?

Xem đáp án » 30/08/2020 796

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

This exercise is very boring. I wish the teacher ______ us some more interesting things to do.

Xem đáp án » 31/08/2020 540

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The Imperial Citadel of Thang Long is recognized as one of the World’s _______ by the UNESCO.

Xem đáp án » 31/08/2020 452

Bình luận


Bình luận