Câu hỏi:

31/08/2020 597

Rewrite sentences without changing the meaning

No mount in the world is higher than Mount Everest.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: “the + adj ngắn + đuôi –est”

Dịch: Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

Let’s go camping in the mountain.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,429

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ have never/ be/ more beautiful/ a waterfall/ before.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,063

Câu 3:

Rewrite sentences without changing the meaning

The valley is so dangerous to live in.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,083

Câu 4:

 Rearrange the sentences to make meaningful sentences

a/ can/ in/ What/ be/ desert/ found?

Xem đáp án » 31/08/2020 926

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

The island has diverse plants species.

Xem đáp án » 31/08/2020 532

Câu 6:

Rewrite sentences without changing the meaning

It was very kind of you to send me the postcard.

Xem đáp án » 31/08/2020 376

Bình luận


Bình luận