Câu hỏi:

31/08/2020 585

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

My elder brother _____________ me when I am studying

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: thời hiện tại tiếp diễn với always diễn tả sự phàn nàn

Dịch: Anh trai tôi cứ làm phiền lúc tôi học.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

What ____________ at seven p.m. yesterday?

Xem đáp án » 31/08/2020 2,648

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,067

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The lights went _______ in several villages because of the storm.

Xem đáp án » 31/08/2020 496

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Nga is____a play for the school anniversary celebration.

Xem đáp án » 31/08/2020 469

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Are you planning to go _______ Paul's job at the resort when he leaves?

Xem đáp án » 31/08/2020 439

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Our seats were _____ far from the stage that we couldn't see the actors and actresses clearly.

Xem đáp án » 31/08/2020 361

Bình luận


Bình luận