Câu hỏi:

31/08/2020 131

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /aʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 184

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 169

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 142

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 132

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 123

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 121

Bình luận


Bình luận