Câu hỏi:

31/08/2020 170

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 184

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 142

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 132

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 131

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 123

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 31/08/2020 121

Bình luận


Bình luận