Câu hỏi:

31/08/2020 589

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

When/ mother/ come in/ I/ reading/ brochure.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc when + quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn

Dịch: Khi mẹ bước vào, tôi đang đọc 1 cái tờ rơi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

 “Close the door, please! It’s very noisy.” She said.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,523

Câu 2:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

if/ be/ me/ will/ wear/ this/ able/ to/ dress/ He/ recognize.

Xem đáp án » 31/08/2020 842

Câu 3:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

this/ Could/ go/ evening/ I/ out/ dad?

Xem đáp án » 31/08/2020 517

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

I asked Ms. Gray if she could speak Martian language. “______________________?” I asked Ms. Gray.

Xem đáp án » 31/08/2020 336

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

The universe is so interesting that human want to know more about it.

Xem đáp án » 31/08/2020 314

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

She/ often/ listen/ music/ read/ book/ free time.

Xem đáp án » 31/08/2020 310

Bình luận


Bình luận