IV. Writing

  • 1328 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

When/ mother/ come in/ I/ reading/ brochure.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc when + quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn

Dịch: Khi mẹ bước vào, tôi đang đọc 1 cái tờ rơi.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

She/ often/ listen/ music/ read/ book/ free time.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Listen to music: Nghe nhạc

Dịch: Cô ấy thường nghe nhạc và đọc sách vào thời gian rảnh.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Sunday mornings, Ba/ often/ jogging/ mountains.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Go jogging: Đi bộ

Dịch: Vào mỗi sáng chủ nhật, Ba thường đi bộ trên những ngọn núi


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Nam/ like/ order/ two/ milk.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Would like + to V: Muốn làm gì

Dịch: Nam muốn gọi hai cốc sữa.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

My brother/ never/ late/ school.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: To be+ trạng từ tần suất

Dịch: Anh trai mình không bao giờ đến lớp trễ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận