Câu hỏi:

31/08/2020 76

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

role/ life/ They/ robots/ in/ human/ think/ play/ minor/ a.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Cụm từ “play an important role in st”: đóng vai trò quan trọng trong …

Dịch: Họ nghĩ người máy đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

 “Close the door, please! It’s very noisy.” She said.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,529

Câu 2:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

if/ be/ me/ will/ wear/ this/ able/ to/ dress/ He/ recognize.

Xem đáp án » 31/08/2020 844

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

When/ mother/ come in/ I/ reading/ brochure.

Xem đáp án » 31/08/2020 591

Câu 4:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

this/ Could/ go/ evening/ I/ out/ dad?

Xem đáp án » 31/08/2020 522

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

I asked Ms. Gray if she could speak Martian language. “______________________?” I asked Ms. Gray.

Xem đáp án » 31/08/2020 337

Câu 6:

Rewrite sentences without changing the meaning

The universe is so interesting that human want to know more about it.

Xem đáp án » 31/08/2020 316

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

She/ often/ listen/ music/ read/ book/ free time.

Xem đáp án » 31/08/2020 311

Bình luận


Bình luận