Câu hỏi:

31/08/2020 1,803

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 “I am going to take part in the water-fetching contest” my father said.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: trong câu gián tiếp, các động từ phải lùi thời

Dịch: Bố tôi nói rằng ông ấy sẽ tham gia lễ hội lấy nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

An English-speaking contest_____________ at Nguyen Hue School next month.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,646

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

A a contest in which participants have to cook rice is a _________ contest.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,276

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Dr. Evans has ____________a valuable contribution to the life of the school.

Xem đáp án » 31/08/2020 732

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

_______, we ask for a deposit of $200 beforehand.

Xem đáp án » 31/08/2020 565

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

It was _____ a boring speech that I felt asleep.

Xem đáp án » 31/08/2020 547

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I shouldn’t drink that wine if I _____ you.

Xem đáp án » 31/08/2020 241

Bình luận


Bình luận