II. Vocabulary and Grammar

  • 707 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I shouldn’t drink that wine if I _____ you.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: câu điều kiện loại 2

Dịch: Nếu tôi là bạn tôi sẽ không uống chỗ rượu đó.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

An English-speaking contest_____________ at Nguyen Hue School next month.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động thời tương lai đơn

Dịch: Một kì thi nói tiếng Anh sẽ được tốt chức tháng tới.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

They are going ____________ Halong Bay in this summer vacation.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu ở thời tương lai gần: be going to V

Dịch: Họ sẽ thăm Vịnh Hạ Long kì nghỉ hè này


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

It was _____ a boring speech that I felt asleep.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc be such a/an adj N that mệnh đề: cái gì đó quá...đến nỗi mà...

Dịch: Bài phát biểu quá chán đến nỗi mà tôi buồn ngủ.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He said he _______ see his brother the next day.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu gián tiếp, nên động từ phải được lùi thời

Dịch: Anh ta nói rằng anh ta sẽ gặp anh trai anh ấy ngày hôm sau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận