Câu hỏi:

31/08/2020 211

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I _______ home once a week to tell my parents I'm okay.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: câu có trạng từ chỉ mức độ thường xuyên “once a week” nên động từ chia hiện tại đơn.

Dịch: Tôi gọi điện về nhà 1 lần 1 tuần để báo với gia đình mình vẫn ổn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

An English-speaking contest_____________ at Nguyen Hue School next month.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,461

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 “I am going to take part in the water-fetching contest” my father said.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,694

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

A a contest in which participants have to cook rice is a _________ contest.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,234

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Dr. Evans has ____________a valuable contribution to the life of the school.

Xem đáp án » 31/08/2020 618

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

_______, we ask for a deposit of $200 beforehand.

Xem đáp án » 31/08/2020 539

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

It was _____ a boring speech that I felt asleep.

Xem đáp án » 31/08/2020 480

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 In spite _______, the baseball game was not cancelled

Xem đáp án » 31/08/2020 227

Bình luận


Bình luận