Câu hỏi:

31/08/2020 194

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Harry and Kate are talking in Harry’s office. Kate: “May I open the window?” Harry: “ _______________”.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: “Go ahead” dùng để cho phép một lời xin phép lịch sự

Dịch: Kate: “Tớ mở của được không?”

Harry: “Ừ, cậu cứ tự nhiên”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

An English-speaking contest_____________ at Nguyen Hue School next month.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,485

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 “I am going to take part in the water-fetching contest” my father said.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,721

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

A a contest in which participants have to cook rice is a _________ contest.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,237

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Dr. Evans has ____________a valuable contribution to the life of the school.

Xem đáp án » 31/08/2020 651

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

_______, we ask for a deposit of $200 beforehand.

Xem đáp án » 31/08/2020 542

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

It was _____ a boring speech that I felt asleep.

Xem đáp án » 31/08/2020 486

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 In spite _______, the baseball game was not cancelled

Xem đáp án » 31/08/2020 228

Bình luận


Bình luận