Câu hỏi:

31/08/2020 3,273

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

held/ is/ festival/ attend/ mountainous/ Although/ it/ people/ in/ many/ a/ the.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Although + S V: mặc dù…

Dịch: Dù được tổ chức ở vùng núi, rất nhiều người tham gia lễ hội.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

During/ all/ stop/ the/ banks/ shops/ festival/ and/ servicing.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,719

Câu 2:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Festival/ first/ This/ have/ is/ Firework/ the/ first/ I/ ever/ time/ attended/ a/ Firework Festival.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,368

Câu 3:

Rewrite sentences without changing the meaning

The theater has 1000 seats.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,940

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

Let’s go to the Flower Festival tomorrow.

Xem đáp án » 31/08/2020 782

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Some/ people/ think/ buffalo-fighting/ Hai Phong/ violent.

Xem đáp án » 31/08/2020 650

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Thanh Giong Festival/ commemorate/ Saint Giong/, an imaginary/ hero/ the/ Vietnamese.

Xem đáp án » 31/08/2020 444

Bình luận


Bình luận