Câu hỏi:

31/08/2020 783

Rewrite sentences without changing the meaning

Let’s go to the Flower Festival tomorrow.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: câu rủ rê cùng làm gì “Let’s + V” = “Why not + V”: hãy cùng…

Dịch: Hãy cùng đến lễ hội Hoa ngày mai đi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

held/ is/ festival/ attend/ mountainous/ Although/ it/ people/ in/ many/ a/ the.

Xem đáp án » 31/08/2020 3,274

Câu 2:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

During/ all/ stop/ the/ banks/ shops/ festival/ and/ servicing.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,720

Câu 3:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Festival/ first/ This/ have/ is/ Firework/ the/ first/ I/ ever/ time/ attended/ a/ Firework Festival.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,370

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

The theater has 1000 seats.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,942

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Some/ people/ think/ buffalo-fighting/ Hai Phong/ violent.

Xem đáp án » 31/08/2020 650

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Thanh Giong Festival/ commemorate/ Saint Giong/, an imaginary/ hero/ the/ Vietnamese.

Xem đáp án » 31/08/2020 445

Bình luận


Bình luận