Câu hỏi:

31/08/2020 1,066

Choose the best answer to complete the sentence.

People in my country are very warm and ______.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Từ vựng 2: Miêu tả tính cách !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dependent: (adj) phụ thuộc

Friendly: (adj) thân thiện 

Serious: (adj) nghiêm trọng

Talkative: (adj) nói nhiều 

=> People in my country are very warm and  friendly

Tạm dịch:

Người dân nước tôi rất ấm áp và thân thiện.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence.

He is such a _____ boy, always asking questions

Xem đáp án » 31/08/2020 1,422

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence.

My sister Mary is _______. I’m opposite. I’m very outgoing.

Xem đáp án » 31/08/2020 669

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence.

My little sister doesn’t like to meet new people. She is very ______.

Xem đáp án » 31/08/2020 589

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence.

My neighbour is a good person. She has been very ____ to me.

Xem đáp án » 31/08/2020 542

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence.

I think Jane is very ______. She is easily hurt by the small things.

Xem đáp án » 31/08/2020 448

Câu 6:

Choose the best answer to complete the sentence.

She has a high I.Q. She’s very _______.

Xem đáp án » 31/08/2020 401

Bình luận


Bình luận