Câu hỏi:

31/08/2020 455

Choose the best answer.

Susan                  me for lunch later.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

=> Susan is meeting me for lunch later.

Tạm dịch: Susan sẽ gặp tôi để ăn trưa sau.

Đáp án: is meeting

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence.

What time ______ the film ______?

Xem đáp án » 31/08/2020 8,746

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence.

The plane ______ at 10 a.m.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,461

Câu 3:

Fill in the blank with the correct form of the verb given.

Our flight                 in London at 4 o’clock in the afternoon. (land)

Xem đáp án » 31/08/2020 1,943

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence.

After this lesson, I ________  a friend at McDonald’s for a burger and a chat.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,070

Câu 5:

Fill in the blank with the correct form of the verb given.

Sue                 to see us tomorrow. (come)

Xem đáp án » 31/08/2020 952

Câu 6:

Choose the best answer.

The rain                 at 10 a.m tomorrow morning.

 

Xem đáp án » 31/08/2020 835

Câu 7:

Choose the best answer to complete the sentence.

We ____ a dinner party on Friday and we want to invite you

Xem đáp án » 31/08/2020 608

Bình luận


Bình luận