Câu hỏi:

31/08/2020 113

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Ngữ âm: âm /P/ VÀ /B/ !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Pain: /peɪn/

Pick: /pɪk/

Spoon: /spuːn/

Brown: /braʊn/ 

Đáp án D  phát âm là /b/ còn lại là /p/

 Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Put these words into the correct column.

Xem đáp án » 31/08/2020 697

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 31/08/2020 290

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 01/09/2020 241

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 31/08/2020 211

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 31/08/2020 205

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 01/09/2020 193

Câu 7:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 31/08/2020 186

Bình luận


Bình luận