Ngữ âm: âm /P/ VÀ /B/

  • 940 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Put these words into the correct column.

Xem đáp án

/b/: brown, blonde, big.

/p/: picture, ponytail, pinic.


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án D là âm câm, các đáp án còn lại phát âm là /b/


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Stove: /stəʊv/

Cold: /kəʊld/

Worry: /ˈwʌri/

Hold: /həʊld/ 

Đáp án C phát âm là /ʌ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: C


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Help: /help/

Ending:  /ˈendɪŋ/

Equip: /ɪˈkwɪp/

Setting: /ˈsetɪŋ/ 

Đáp án C phát âm là /ɪ/ còn lại là /e/

Đáp án: C


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Home: /həʊm/

Old: /əʊld/

How: /haʊ/

Go: /ɡəʊ/ 

Đáp án C phát âm là /aʊ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

0

1 năm trước

07. Chu Uyển chi

Bình luận


Bình luận