Câu hỏi:

31/08/2020 128

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Ngữ âm: âm /P/ VÀ /B/ !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Blond: /blɒnd/

Blue: /bluː/

Big: /bɪɡ/

Pig: /pɪɡ/ 

Đáp án D  phát âm là /p/ còn lại là /b/

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Put these words into the correct column.

Xem đáp án » 31/08/2020 697

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 31/08/2020 285

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 01/09/2020 240

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 31/08/2020 208

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 31/08/2020 203

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 01/09/2020 193

Câu 7:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 31/08/2020 185

Bình luận


Bình luận