Câu hỏi:

31/08/2020 410

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

She asked me if the Opera house ___________ in Sydney.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: câu gián tiếp thể nghi vấn

Dịch: Cô ấy hỏi tôi liệu nhà hát lớn có phải ở Sydney không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Ha Long Bay is one of the Seven ____________ of the world.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,880

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

She asked me if I _________ pop music

Xem đáp án » 31/08/2020 881

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He made me _____________they had left the district.

Xem đáp án » 31/08/2020 855

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Her uncle lived in Barcelona for several years, _______ he taught Spanish.

Xem đáp án » 01/09/2020 487

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

No country in the world is ____________ than Russia.

Xem đáp án » 31/08/2020 471

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

_______ movie would you prefer to see – “Romeo and Juliet” or “Titanic”?

Xem đáp án » 01/09/2020 442

Bình luận


Bình luận