II. Vocabulary and Grammar

  • 1194 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

She asked me if the Opera house ___________ in Sydney.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: câu gián tiếp thể nghi vấn

Dịch: Cô ấy hỏi tôi liệu nhà hát lớn có phải ở Sydney không.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

No country in the world is ____________ than Russia.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn: “be + adj ngắn + đuôi –er + than”

Dịch: Không có đất nước nào trên thế giới lại lớn hơn Nga cả.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The Sahara is ____________ desert in the world.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: “be the + tính từ ngắn + đuôi –est”

Dịch: Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He made me _____________they had left the district.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc make sb do st: khiến cho ai làm gì

Dịch:Anh ấy khiến tôi tin rằng anh ta đã rời huyện.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I do not believe that this scheme is _________of our serious consideration.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: be worthy of: xứng đáng với

Dịch: “Tôi không tin kế hoạch đó đáng để chúng ta cân nhắc một cách nghiêm túc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận