Câu hỏi:

01/09/2020 348

Rearrange the words to make a complete sentence. Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành một câu hoàn chỉnh

Câu hỏi trong đề:   Kĩ năng viết lớp 6 unit 3 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sau tính từ sở hữu (her) là một danh từ (hair).

- Sau từ chỉ mức độ very (rất) là tính từ,

Liên từ and (và) nối 2 từ cùng loại từ với nhau

Đáp án: Her hair is very long and curly

Tạm dịch: Tóc cô ấy rất dài và xoăn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Make a full sentence, use the correct form of the verb given

The girls                 (play) tennis tomorrow.

Xem đáp án » 01/09/2020 823

Câu 2:

Rearrange the words to make a complete sentence. Sắp xếp các từ sau để tạo thành một câu hoàn chỉnh

Xem đáp án » 01/09/2020 429

Câu 3:

Rearrange the words to make a complete sentence.

Xem đáp án » 01/09/2020 407

Câu 4:

Rearrange the words to make a complete sentence. Kéo thả các chữ cái để tạo thành một câu hoàn chỉnh

Xem đáp án » 01/09/2020 367

Câu 5:

Rearrange the words to make a complete sentence.

Xem đáp án » 01/09/2020 366

Câu 6:

Make a full sentence, use the correct form of the verb given.

My brother                 (see) his friends this afternoon.

Xem đáp án » 01/09/2020 231

Bình luận


Bình luận