Câu hỏi:

01/09/2020 200

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 212

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 201

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 198

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 192

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 189

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 169

Bình luận


Bình luận