Câu hỏi:

01/09/2020 285

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 286

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 285

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 273

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 266

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 258

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 254

Bình luận


Bình luận