Câu hỏi:

01/09/2020 459

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Each fiber in the bundle ___________ only a tiny fraction of the total image.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: chủ ngữ là each + N thì động từ chia số ít

Dịch: Mỗi sợi cơ trong bó cơ vận chuyển duy nhất 1 phần nhỏ xíu của toàn bộ hình ảnh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

In 1778, he ……………… to London to study with Benjamin West for four years.

Xem đáp án » 01/09/2020 3,820

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

__________it was so cold, he went out without an overcoat.

Xem đáp án » 01/09/2020 617

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The facsimile machine was created __________ Alexander Bain in 1843.

Xem đáp án » 01/09/2020 518

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

His teacher regrets _______ him that his application for the job has been turned down.

Xem đáp án » 01/09/2020 379

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Don’t you think my jeans need _______?

Xem đáp án » 01/09/2020 343

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Artificial intelligence (AI) is an area of __________ concerned with making computers copy intelligent human behaviour.

Xem đáp án » 01/09/2020 335

Bình luận


Bình luận