II. Vocabulary and Grammar

  • 1441 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The meat has to _________ when taking out of the fridge.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động với động từ khuyết thiếu “have to be P2”

Dịch: Thịt phải được giã đông khi đem ra khỏi tủ lạnh.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The US first __________ of the Moon began with the Ranger 4 impactor in 1962

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: exploration: sự tìm hiểu, khám phá

Dịch: Cuộc thám hiểm mặt trăng đầu tiên của nước Mỹ bắt đầu với con tàu Ranger 4 vào năm 1962.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Don’t you think my jeans need _______?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc bị động với need: need Ving/ need to be PIIL cần được làm gì.

Dịch: Bạn có nghĩ là quần jeans của tôi cần được giặt không?


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Artificial intelligence (AI) is an area of __________ concerned with making computers copy intelligent human behaviour.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: area of study: lĩnh vực nghiên cứu

Dịch: Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến việc làm cho cacscs máy tính sao chép lại được các thói quen của con người.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Do you know who _________ the ball point pen?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: câu chia thời quá khứ vì hoạt động sản xuất bút bi đã xảy ra lâu rồi.

Dịch: Bạn có biết ai phát minh ra bút bi không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận