Câu hỏi:

01/09/2020 384

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

A dolphin/ can/ swim/ stay/ underwater/ a long time.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: can + V: có thể làm gì

For a long time: trong thời gian dài

Dịch: Một con cá heo có thể bơi và ở dưới nước trong thời gian dài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

We use USB stick to store data.

Xem đáp án » 01/09/2020 3,850

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The inventions/ imitate/ animals/ the aeroplane/ and/ the submarine.

Xem đáp án » 01/09/2020 2,327

Câu 3:

Rewrite sentences without changing the meaning

We can use a solar charge for charging mobile devices.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,823

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The telephone/ be/ invented/ Alexander Graham Bell.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,409

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

It’s convenient to use correction pen for correcting errors.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,196

Câu 6:

Rewrite sentences without changing the meaning

Do you have a food processor at your house?

Xem đáp án » 01/09/2020 985

Câu 7:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

The/ that/ USB/ helpful/ stick/ love/ is/ I/ so/ it/ so/ much.

Xem đáp án » 01/09/2020 856

Bình luận


Bình luận