Câu hỏi:

01/09/2020 318

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The aeroplane/ be/ considered/ one/ greatest/ inventions/ in our history.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc one of the + Ns: một trong những

Dịch: Máy bay được cho là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

We use USB stick to store data.

Xem đáp án » 01/09/2020 3,858

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The inventions/ imitate/ animals/ the aeroplane/ and/ the submarine.

Xem đáp án » 01/09/2020 2,330

Câu 3:

Rewrite sentences without changing the meaning

We can use a solar charge for charging mobile devices.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,823

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The telephone/ be/ invented/ Alexander Graham Bell.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,413

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

It’s convenient to use correction pen for correcting errors.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,197

Câu 6:

Rewrite sentences without changing the meaning

Do you have a food processor at your house?

Xem đáp án » 01/09/2020 986

Câu 7:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

The/ that/ USB/ helpful/ stick/ love/ is/ I/ so/ it/ so/ much.

Xem đáp án » 01/09/2020 857

Bình luận


Bình luận