Câu hỏi:

01/09/2020 279

Match the pictures with their names.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- windsurfing: lướt sóng

- waterfall:thác nước

- forest: rừng

- island:đảo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

She is going to introduce some ________wonders of the world tomorrow.

Xem đáp án » 01/09/2020 2,128

Câu 2:

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

Ha Long Bay is recognised as one of the most beautiful......wonders in the world. (NATURE)

 

 

Xem đáp án » 02/09/2020 1,718

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

The cave is very dark, you should bring the _______with you.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,713

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Mount Everest is the highest mountain _______ the world.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,388

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

_______ is large area of land that has very little water and very few plants growing on it.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,375

Câu 6:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

We use _______ to cut papers or something.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,025

Câu 7:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

I walk too much. I need to put ______ on my foot.

Xem đáp án » 02/09/2020 914

Bình luận


Bình luận