Câu hỏi:

02/09/2020 586

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) You are _____ girl in our class.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Tính từ Funny kết thúc là đuôi –y => bỏ đuôi –y thành –i rồi thêm -est

=> You are the funniest girl in our class.  

Tạm dịch: Bạn là cô gái vui tính nhất trong lớp mình.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) My sister is _____ person in my family.

Xem đáp án » 02/09/2020 3,150

Câu 2:

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

December is the                 month of the year in my country. (COLD)

Xem đáp án » 02/09/2020 2,398

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) The trip to Thailand was _______ experience in my life.

Xem đáp án » 02/09/2020 1,084

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) Sam is a terrible footballer – He’s ______ player in the team.

Xem đáp án » 02/09/2020 1,007

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) Ba Be Lake is ______  lake in Viet Nam.

Xem đáp án » 02/09/2020 845

Câu 6:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) A lot of people like to drink  ______ milk.

Xem đáp án » 02/09/2020 799

Câu 7:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) This solution is ______ for the situation at the moment.

Xem đáp án » 02/09/2020 729

Bình luận


Bình luận