Câu hỏi:

02/09/2020 202

X là một α-amino axit no, mạch hở chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm -COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp R gồm a mol X và a mol đipeptit tạo thành từ X bằng một lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí và hơi Y. Hấp thụ hỗn hợp Y vào 400 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z chứa 25,54 gam chất tan và có 1,008 lít (đktc) một chất khí thoát ra. Nếu đun nóng hỗn hợp R với một lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp NaOH và KOH (có cùng nồng độ mol) thu được m gam muối. Giá trị của m là

Trả lời:

BTNT "N" → nX + 2nY = 2nN2  a + 2a = 2.0,045  a = 0,03

*Xét dẫn sản phẩm vào NaOH:

+ Nếu chỉ tạo Na2CO3 thì bảo toàn Na ta có: nNa2CO3 = 0,5.nNaOH = 0,2 mol

 m chat tan = 0,2.106 = 21,2 gam

+ Nếu chỉ tạo NaHCO3 thì bảo toàn Na ta có: nNaHCO3 = nNaOH = 0,4 mol

 mcht tan = 0,4.84 = 33,6 gam

Theo đề bài: 21,2 < m cht rn = 25,54 < 33,6

→ Tạo 2 muối Na2CO3 x mol và NaHCO3 y mol

Ta có hệ:   nNaOH=2x+y=0,4mchat tan=106x+84y=25,54x=0,13y=0,14

BTNT "C"  nCO2 = nNa2CO3 + nNaHCO3 = 0,27 mol

Giả sử a.a có n nguyên tử C → 0,03n + 0,03.2n = 0,27 → n = 3 → X là Ala

Nếu đun nóng R với hỗn hợp NaOH và KOH có cùng nồng độ mol thì áp dụng bảo toàn điện tích suy ra muối chứa các ion với số mol:

H2NCH(CH3)COO 0,03 + 0,03.2 = 0,09 mol

Na+ (0,045 mol); K+ (0,045 mol)

→ m mui = 0,09.88 + 0,045.(23 + 39) = 10,71 gam

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tripeptit no, mạch hở X có công thức phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án » 02/09/2020 780

Câu 2:

Tripeptit mạch hở X được tạo nên từ một amino axit A (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm NH2 và một nhóm –COOH). Thủy phân hoàn toàn m gam X trong 120 ml dung dịch NaOH 2M, rồi cô cạn thu được hỗn hợp rắn Y có khối lượng 16,44 gam gồm hai chất có cùng số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X sẽ thu được tổng khối lượng  CO2 và nước là

Xem đáp án » 02/09/2020 195

Câu 3:

Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly, Ala-Ala-Val-Ala và Ala-Val-Val-Ala. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH, đun nóng thu được (m+29,7) gam hỗn hợp muối của các amino axit. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 63,616 lít CO2 (đtkc) và 49,32 gam H2O. Giá trị gần đúng của m là:

Xem đáp án » 02/09/2020 171

Câu 4:

Thuỷ phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp gồm hai amino axit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng  ở trên cần dùng vừa đủ 0,1275 mol O2, chỉ thu được N2, H2O và 0,11 mol CO2. Giá trị của m là

Xem đáp án » 02/09/2020 168

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,120 mol hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ mạch hở X (CnH2n+3O2N) và muối của axit cacboxylic hai chức Y (CmH2m+4O4N2) cần vừa đủ 0,258 mol O2, thu được 0,720 mol hỗn hợp CO2, N2 và H2O. Mặt khác, khi cho 0,120 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp Z gồm hai chất khí, đều làm xanh quỳ tím ẩm và m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 02/09/2020 158

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »