Câu hỏi:

03/09/2020 1,263

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

No house on the street is older than this house.

This house ................

Câu hỏi trong đề:   Kĩ năng viết - Unit 5 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tạm dịch đề bài: Không có ngôi nhà nào trên đường phố cổ hơn ngôi nhà này.

- Cấu trúc của so sánh nhất: S + to be + the adj-est + n

Đáp án: This house is the oldest on the street.

Tạm dịch: Ngôi nhà này là lâu đời nhất trên đường phố.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

No river in the world is longer than the Nile.

The Nile..............

Xem đáp án » 03/09/2020 2,446

Câu 2:

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

No mount Everest is the highest mountain in the world.

Xem đáp án » 03/09/2020 1,856

Câu 3:

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

Ha Long bay is nicer than any other bays in Vietnam.

Ha Long Bay...................

Xem đáp án » 03/09/2020 835

Câu 4:

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

The Amazon rainforest is larger than any other rainforests in the world.

->The Amazon rainforest                               

Xem đáp án » 03/09/2020 313

Bình luận


Bình luận