Kĩ năng viết - Unit 5

  • 894 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

The Amazon rainforest is larger than any other rainforests in the world.

->The Amazon rainforest                               

Xem đáp án

Tạm dịch đề bài: Rừng nhiệt đới Amazon lớn hơn bất kỳ khu rừng nhiệt đới nào khác trên thế giới.

- Cấu trúc của so sánh nhất: S + to be + the adj-est + n

- the largest rainforest.

Đáp án: The Amazon rainforest is the largest rainforest in the world.

Tạm dịch: Rừng nhiệt đới Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới.


Câu 2:

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

No house on the street is older than this house.

This house ................

Xem đáp án

Tạm dịch đề bài: Không có ngôi nhà nào trên đường phố cổ hơn ngôi nhà này.

- Cấu trúc của so sánh nhất: S + to be + the adj-est + n

Đáp án: This house is the oldest on the street.

Tạm dịch: Ngôi nhà này là lâu đời nhất trên đường phố.


Câu 3:

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

No river in the world is longer than the Nile.

The Nile..............

Xem đáp án

Tạm dịch đề bài: Không có dòng sông nào trên thế giới dài hơn sông Nile.

- Cấu trúc của so sánh nhất: S + to be + the adj-est + n

- the longest river

Đáp án: The Nile is the longest river in the world.

Tạm dịch: Sông Nile là con sông dài nhất thế giới.


Câu 4:

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

No mount Everest is the highest mountain in the world.

Xem đáp án

Núi Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.

- Cấu trúc so sánh hơn đối với tính từ ngắn: S + to be + adj-er+ than

- higher than

Đáp án: No mountain in the world is higher than Mount Everest.

Tạm dịch: Không có ngọn núi nào trên thế giới cao hơn đỉnh Everest


Câu 5:

Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first one. (Em hãy viết lại câu sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.)

Ha Long bay is nicer than any other bays in Vietnam.

Ha Long Bay...................

Xem đáp án

Tạm dịch đề bài: Vịnh Hạ Long đẹp hơn bất kỳ vịnh nào khác ở Việt Nam.

- Cấu trúc so sánh hơn đối với tính từ dài: S + to be + the adj-est + n

Đáp án: Ha Long Bay is the nicest bay in Vietnam.

Tạm dịch: Vịnh Hạ Long là vịnh đẹp nhất ở Việt Nam.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận