Câu hỏi:

03/09/2020 1,971

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The Imperial City in Hue is the greatest __________.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Kiểm tra unit 5 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cụm từ điểm thu hút du lịch là tourist attraction

- The Imperial City là danh từ số ít nên attraction chỉ chia theo số ít.

=> The Imperial City in Hue is the greatest tourist attraction

Tạm dịch: Hoàng thành ở Huế là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the mistake in each sentence. (Em hãy tìm lỗi sai trong mỗi câu sau)

You must taking off your shoes before entering this room.

Xem đáp án » 03/09/2020 3,478

Câu 2:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

You _____ travel alone to the mountain. Always go in a group.

Xem đáp án » 03/09/2020 3,410

Câu 3:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

If we had a ________, we wouldn't get lost.

Xem đáp án » 03/09/2020 3,197

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Which city is _____: Ha Noi or Ho Chi Minh City?

Xem đáp án » 03/09/2020 2,787

Câu 5:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Tra Co Beach is _______ beach  in Viet Nam.

Xem đáp án » 03/09/2020 2,648

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

________ is a large thick bag for sleeping in, especially when you are camping.

Xem đáp án » 03/09/2020 2,394

Câu 7:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

It is often rainy in Hue, _______ remember to bring an umbrella.

Xem đáp án » 03/09/2020 2,366

Bình luận


Bình luận