Câu hỏi:

04/09/2020 839

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Children are often given ________ in red envelopes.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

sticky rice: xôi (n)

first footer: tiêu đề (n)

Lucky money: tiền mừng tuổi (n)

Festival: lễ hội (n)

=> Children are often given lucky money in red envelopes.

Tạm dịch: Trẻ em thường được trao tiền mừng tuổi trong phong bì màu đỏ.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

At Tet, many people present rice to wish ______ enough food throughout the year.

Xem đáp án » 04/09/2020 3,442

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

We always ______ our wedding anniversary by going out to dinner.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,111

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

On Tet holiday, Vietnamese people often visit _____.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,092

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

I will _____ my lucky money in my piggy bank.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,030

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Before Tet, people often give _____ to show their love and respect.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,027

Câu 6:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Before Tet, people often clean and _______ their house.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,582

Câu 7:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Tet is a time for family _____.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,529

Bình luận


Bình luận