Câu hỏi:

04/09/2020 544

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

I often ______ with my mother before Tet. We buy a lot of food then.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

visit grandparents : thăm ông bà

decorate house: trang trí nhà cửa

clean house: dọn dẹp nhà cửa

go shopping: đi mua sắm

=> I often go shopping with my mother before Tet. We buy a lot of food then.

Tạm dịch: tôi thường hay đi mua sắm với mẹ trước ngày Tết. Chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

At Tet, many people present rice to wish ______ enough food throughout the year.

Xem đáp án » 04/09/2020 3,418

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

We always ______ our wedding anniversary by going out to dinner.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,098

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

On Tet holiday, Vietnamese people often visit _____.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,064

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Before Tet, people often give _____ to show their love and respect.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,020

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

I will _____ my lucky money in my piggy bank.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,001

Câu 6:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Before Tet, people often clean and _______ their house.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,577

Câu 7:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Tet is a time for family _____.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,529

Bình luận


Bình luận